English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 883
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
25/2021/QĐ-UBND 17/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh Tải về
24/2021/QĐ-UBND 02/11/2021 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
23/2021/QĐ-UBND 26/10/2021 Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
22/2021/QĐ-UBND 25/10/2021 Ban hành Quy định về tạm trú và quản lý tạm trú đối với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
20/2021/QĐ-UBND 19/10/2021 Quy định về Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
19/2021/QĐ-UBND 19/10/2021 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
18/2021/QĐ-UBND 12/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Tải về
2221/QĐ-UBND 07/10/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
2197/QĐ-UBND 05/10/2021 Phê duyệt dự toán dự án mở rộng, nâng cấp hệ thống quan trắc, chia sẻ cơ sở dữ liệu và quản lý môi trường thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...
Cơ quan ban hành