Cầu Ngang nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2025

Trong những năm qua, công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là cán bộ) được Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị huyện Cầu Ngang nghiêm túc triển khai thực hiện, đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, ban hành kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ; công tác đánh giá, xếp loại cán bộ được thực hiện nền nếp, ổn định, từng bước đổi mới, quy trình chặt chẽ, bám sát theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên; nhận thức của các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị, bản thân người được đánh giá và các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại cán bộ được nâng lên.

Đ/c Nguyễn Minh Cảnh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai kế hoạch của Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025

Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Trong thời gian qua, công tác đánh giá cán bộ của huyện được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung, thẩm quyền, công khai, khách quan; đánh giá cán bộ ngày càng gắn chặt với các khâu trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, thực hiện chính sách đối với cán bộ. Kết quả đánh giá chất lượng đúng thực chất, phản ánh tương đối đầy đủ, chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật, kỷ cương của cán bộ gắn với kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung công tác đánh giá cán bộ của huyện còn một số hạn chế, bất cập như: Một vài cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đánh giá cán bộ; việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về đánh giá cán bộ chưa sát tình hình thực tế; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, hình thức, chưa phản ánh đúng phẩm chất, năng lực,kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ; một số ít cán bộ chưa dám nói thẳng, nói hết những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau khi kiểm điểm, đánh giá. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập nêu trên theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy là do nhận thức của một số ít thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác đánh giá cán bộ có mặt còn hạn chế, chưa xác định đúng mục đích, yêu cầu khi đánh giá cán bộ. Một vài cấp ủy, cơ quan, đơn vị có lúc chưa thật sự kiên quyết, nghiêm túc trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác đánh giá; khi nhận xét, đánh giá chủ yếu căn cứ vào tiêu chuẩn chung, chưa phân định được thành tích hoặc hạn chế của cá nhân đối với tập thể dẫn đến đánh giá còn chung chung, vì vậy việc xếp loại cán bộ còn gặp khó khăn. 
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, ngày 25/8/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/HU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ giai đoạn 2022 - 2025, trong đó xác định mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đa chiều, xuyên suốt, dựa trên mức độ hoàn thành công việc, bằng sản phẩm cụ thể, có thể định lượng được; đồng thời, dựa trên tiêu chí cụ thể của từng chức danh, gắn với chức vụ, vị trí việc làm của từng cán bộ và kết quả hoàn thành nhiệm cụ của cơ quan, đơn vị. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

Để thực hiện mục tiêu trên, trong thời gian tới đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị: Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác tổ chức cán bộ nói chung và các văn bản về công tác đánh giá cán bộ; vận động sáng tạo, cụ thể hóa thực hiện sát với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Hai là, nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đánh giá cán bộ; thống nhất nhận thức về quan điểm, chủ trương, những vấn đề chủ yếu về tiêu chuẩn, thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ. Nắm chắc phương pháp, quan điểm, quy định, quy trình, hướng dẫn về đánh giá cán bộ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khách quan, tránh hẹp hòi, định kiến, nể nang, hình thức. Ba là, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với đề cao vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của người đúng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ trong công tác cán bộ nói chung vá đánh giá cán bộ nói riêng. Bốn là, đánh giá cán bộ phải thường xuyên, liên tục, xuyên suốt, không chỉ xét đến quá khứ, mà đánh giá hiện tại, tương lai, chiều hướng, triển vọng phát triển; thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; trước và sau thời gian luân chuyển, điều động. Đối với đánh giá, xếp loại định kỳ hàng năm phải căn cứ vào khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và phải được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung của cán bộ để quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh lãnh đạo, quản lý theo biểu điểm cụ thể. Năm là, cập nhật kịp thời, bổ sung nội dung, phương pháp, tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, quy chế, quy định đánh giá cán bộ đảm bảo chặt chẽ, phát huy tối đa dân chủ, sự tham gia của các thành phần trong công tác đánh giá cán bộ. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về công tác đánh giá cán bộ đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đồng thời cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của huyện. Sáu là, nêu cao tinh thần tự giác trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân; thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tranh, ngại va chạm trong đánh giá. Bảy là, nâng cao vai trò các cơ quan tham mưu của Đảng trong công tác đánh giá cán bộ; tăng cường công tác phối hợp để nắm chắc tình hình chính trị hiện nay cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, làm cơ sở đánh giá chính xác đối với cán bộ, nhất là trước khi thực hiện quy hoạch, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tám là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém của tập thể, cá nhân đã chỉ ra trong kiểm điểm. Kịp thời khen thưởng, động viên những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, hiệu quả trong công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời, kiểm điểm những nơi, những cán bộ làm chưa tốt…

Trung Kiên 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 951
  • Trong tuần: 21,243
  • Tất cả: 2,223,842