Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Năm 2020 vừa qua, là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện. Đặc biệt là tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Song, điều quan trọng lúc này là đưa nghị quyết đại hội các cấp sớm đi vào cuộc sống và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Chính vì thế, vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2021 của Huyện ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Nhìn lại những thành tựu đạt được trong năm 2020 rất đáng tự hào, Đặc biệt, một trong những kết quả nổi bật là Đảng bộ đã tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Công tác củng cố, xây dựng Đảng ở cơ sở đã được cấp ủy các cấp nghiêm túc tổ chức thực hiện; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu có chuyển biến tích cực. Tổ chức cơ sở đảng kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở được chăm lo; đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở được trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, năng lực, trình độ chuyên môn ngày càng tốt hơn; nhiều cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có chuyển biến tích cực; đa số đảng viên được phân công nhiệm vụ; công tác quản lý đảng viên chặt chẽ hơn; nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn yếu; chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thậm chí một số nơi còn xem nhẹ. Một số ít cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thực sự vững vàng, vai trò tiên phong, gương mẫu còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình một số nơi còn yếu. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Năm 2021, năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và Nhân dân trong huyện trong năm 2021 là rất nặng nề, vừa tập trung chuẩn bị tốt công tác bầu cử, vừa phải phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2021 đã đề ra, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là tập trung thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề để đến năm 2022 xây dựng Cầu Ngang đạt chuẩn huyện nông thôn mới… Chính vì thế, vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2021 của Huyện ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới, lưu ý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên. Tăng cường công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là sinh hoạt chi bộ. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng và bồi dưỡng đảng viên mới.

Thứ hai, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, thực sự tiên phong, gương mẫu và có dũng khí trong đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Thứ ba, tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên nữ, dân tộc, và trong các doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc để đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Thứ tư, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Rà soát, bổ sung, xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được quy hoạch. Lựa chọn, giới thiệu đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để tạo nguồn nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình, nhất là ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm nghiêm túc, thực chất, cấp ủy, bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác tại cơ sở; nếu địa phương, cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ hoặc mất ổn định chính trị thì cấp ủy, bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ sáu, tổ chức cơ sở đảng phải coi trọng công tác dân vận; nắm chắc tình hình tư tưởng của Nhân dân, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; khi có nảy sinh tình huống phức tạp về trật tự, an ninh, có biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, xử lý kịp thời nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Thực hiện nền nếp việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp định kỳ đối thoại, tiếp xúc với đảng viên, Nhân dân; cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn, thư phản ánh của Nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.

Nhiệm vụ năm 2021 rất nặng nề, trong lúc “phía trước, khó khăn, thách thức đang còn nhiều; công việc nặng nề, phức tạp đang chờ đón chúng ta”. Nhưng với kết quả đạt được trong năm 2020 và cả 5 năm của nhiệm kỳ vừa qua đã tạo ra khí thế mới cùng với quyết tâm mới của Đảng bộ, chính quyền và toàn dân nhất định năm 2021 sẽ giành nhiều thắng lợi mới. Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới, mừng Xuân Tân Sửu 2021, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 91 tuổi, thân ái gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong huyện lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Đ/c Trần Minh Bảnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 
 
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 2193
  • Trong tuần: 16,514
  • Tất cả: 949,462