Cầu Ngang: Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, đại hội đã thông qua nghị quyết và các văn kiện đại hội. Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả, ngày 09/3/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân.

Trong bối cảnh cả nước đang dồn sức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, việc triển khai thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là công việc rất quan trọng. Cấp ủy các cấp huyện Cầu Ngang đã bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, chủ động, linh hoạt, kịp thời triển khai, quán triệt nghị quyết, có 48.831 người dự (có 4.650/4.713 đảng viên, đạt 98,66%); 30.024 đoàn viên, hội viên và 14.157 Nhân dân, trong đó: Huyện ủy mời báo cáo viên cấp tỉnh triển khai 1 cuộc cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, còn lại là các chi bộ cơ sở; các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; các chi, tổ hội đoàn thể triển khai cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Sau triển khai, các cấp ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và đảm bảo tính khả thi, thiết thực hiệu quả, đồng thời chỉ đạo đảng viên viết thu hoạch theo hướng dẫn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, toàn huyện Cầu Ngang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ đó việc triển khai nghị quyết có những hạn chế như: Thời lượng ngắn, không gian hẹp, nội dung gọn, phương pháp chậm được đổi mới, kỹ năng còn hạn chế, nên việc tiếp thu nội dung nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chưa sâu.

 Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị số 01-CT/TW, xem việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng, sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Hai là, các chi, đảng bộ chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm tra thẩm định bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên qua tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Các bài thu hoạch phải thể hiện rõ sự nhận thức của bản thân đảng viên về các nội dung nghị quyết về các vấn đề trọng tâm, những điểm mới, điểm nổi bật trong kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thể hiện rõ trách nhiệm của bản thân đối với việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên.

Ba là, tổ chức tốt Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua hội thi, nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi, học hỏi, kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng trong công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản của nghị quyết.

Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền viên ở cơ sở trong công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào sự thành công của đại hội, về những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là văn bản tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, vừa đề ra những giải pháp mang tính chất cụ thể, cấp bách nhưng vừa mang tầm chiến lược lâu dài có giá trị lớn trong định hướng lãnh đạo toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Điều quan trọng đặt ra sau đại hội là việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là tổ chức triển khai có hiệu quả nghị quyết và như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “Mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho Nhân dân mới là thành công của Đại hội”.

Trung Dũng
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 574
  • Trong tuần: 8,938
  • Tất cả: 1,392,254