Phát huy vai trò chủ lực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong những năm qua, ngành Tuyên giáo của huyện đã chủ động, kịp thời phối hợp tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên giáo nói chung, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm bảo vệ đường lối, cương lĩnh lãnh đạo, nền tảng tư tưởng của Đảng.  

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên

Trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 35 của huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên trên địa bàn tỉnh” và Đề án đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội;... Đây là những văn bản có tính chất chuyên đề, tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có lộ trình, trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ cơ chế lãnh đạo, lực lượng chủ trì, phối hợp và các điều kiện đảm bảo nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó, chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện tăng cường nội dung giảng dạy, bồi dưỡng lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; nhận diện, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch. Tham mưu chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên quán triệt cán bộ, giáo viên, học sinh thận trọng khi sử dụng Internet, mạng xã hội, chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật An ninh mạng. Tăng cường xây dựng lực lượng chia sẻ thông tin tích cực và đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, Internet. Tính đến nay, Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện đã chỉ đạo các chi, đảng bộ thành lập được 38 nhóm chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội Facebook, Zalo (có 17 nhóm Zalo), hiện có 6.643 thành viên. Trong đó, điểm nổi bật là huyện đã chỉ đạo có hiệu quả hoạt động trang Fanpage “Cầu Ngang - Đồng Khởi” và trang Zalo Official Account. Thời gian qua, các trang, nhóm mạng xã hội trên địa bàn huyện đã đăng tải, chia sẻ hơn 4.000 tin, bài liên quan đến công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Phát hiện và ngăn chặn được 9 đối tượng lợi dụng mạng xã hội để đăng tải trên trang Facebook cá nhân về thông tin sai lệch hoặc nói xấu, bôi nhọa lãnh đạo Đảng, Nhà nước và liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đảng và Nhà nước. Triển khai báo cáo vi phạm 12 lượt tài khoản đăng tin, bài sai sự thật trên các trang, nhóm mạng xã hội. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời định hướng công tác tuyên truyền; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt, phản ánh, thông tin, định hướng kịp thời các vấn đề, sự việc phát sinh trong thực tiễn để định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Với những việc làm và kết quả đã đạt được, ngành Tuyên giáo của huyện đã thật sự phát huy vai trò chủ lực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, bước vào thời kỳ phát triển mới, những tác động mặt trái của cơ chế thị trường, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đã ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều mặt đời sống xã hội, tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Thời gian tới, để tăng cường hiệu quả đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi hỏi các cấp ủy đảng thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên trên địa bàn tỉnh”… huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, cung cấp thông tin kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiều mặt của Nhân dân, để từ đó bác bỏ luận điểm sai trái. Kiên quyết xử lý những trường hợp tung tin không chính xác, gây hoang mang dư luận xã hội.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát huy vai trò của tuyên truyền miệng, thông tin nội bộ, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để phê phán quan điểm sai trái, cung cấp thông tin chính thống và có định hướng cho cán bộ đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 huyện thông qua các trang, nhóm mạng xã hội Facebook, Zalo do các cấp ủy tạo lập.

Ba là, cần coi trọng hơn nữa việc nghiên cứu dư luận xã hội để nắm bắt nhanh nhạy, phản ánh đúng thực chất các luận điệu sai trái, bởi vì dư luận xã hội là việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Thông qua việc cung cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông, dư luận xã hội góp phần giúp người dân có điều kiện bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… thông qua dư luận xã hội để biết Nhân dân có ủng hộ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước hay không, ở mức độ cao hay thấp?. Kết quả đó là căn cứ khoa học hết sức quan trọng để Đảng, Nhà nước điều chỉnh chủ trương, chính sách hợp lý, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Bốn là, phải tiến hành đấu tranh chống các quan điểm sai trái ở từng cơ quan, đơn vị, coi đó là phương pháp tự bảo vệ mình, nhằm hình thành mặt trận chung của nhiều cơ quan, đơn vị tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đối với những quan điểm sai trái do nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ, do các nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau thì chúng ta phải thuyết phục, trao đổi chỉ ra những sai lầm, lỗ hổng, thiếu căn cứ trong nhận thức, lập luận để giúp họ nhận thức rõ tính thiếu chân thực, thiếu tính khách quan, thiếu tính khoa học. Phối hợp với các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của các đối tượng thường xuyên chia sẻ những thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọa danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trên các trang mạng xã hội để kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo có biện pháp xử lý dứt điểm không để tạo ra điểm nóng trên địa bàn huyện.

Đ/c Trịnh Ngọc Lan
UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện
 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 1482
  • Trong tuần: 36,399
  • Tất cả: 3,343,008