Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động Nhân dân thi đua yêu nước, tích cực xây dựng huyện nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 05/10/2017 của Huyện ủy Cầu Ngang  “Về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đạt được một số kết quả quan trọng . Cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và Nhân dân đối với vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền được tăng cường; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội  được nâng cao; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Bí thư Huyện ủy Trần Thị Kim Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU của Huyện ủy

Ông Nguyễn Văn Trãi, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 05/10/2017 của Huyện ủy Cầu Ngang

Ông Nguyễn Văn Trãi, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cầu Ngang, cho biết: Hiện nay, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện 100% có trình độ chuyên môn đại học trở lên; 100% trung cấp lý luận chính trị trở lên (trong đó cao cấp lý luận chính trị 55,5%). Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn có 100% có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị trung cấp trở lên. Chất lượng cán bộ và chất lượng sinh hoạt của các chi hội đoàn thể và ban công tác Mặt trận ấp, khóm từng bước được nâng lên. Tỷ lệ chi hội trưởng các đoàn thể và trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khóm là đảng viên chiếm trên 73%; tỷ lệ chi hội đoàn thể và ban công tác Mặt trận tổ chức sinh hoạt có chất lượng đạt từ 70% trở lên. Trong sinh hoạt, nhiều chi hội đã có các hoạt động phong phú, thu hút được nhiều đoàn viên, hội viên tham gia; nhiều chi hội trước đây khó khăn trong sinh hoạt hội, nay đã thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 70 - 85%, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Nổi bật nhất trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; hoạt động đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận động các thành viên tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với an sinh xã hội; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự ATGT; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...Hội Liên hiệp Phụ nữ phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đổi mới phương thức hoạt động của Hội; thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ với chi, tổ hội theo Quy định 784 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từng bước nâng chất lượng hoạt động ở các chi, tổ hội. Chỉ đạo thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội tiên tiến, có chọn đơn vị làm điểm chỉ đạo và rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Đoàn Thanh niên quan tâm xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có lý tưởng, hoài bão, nghĩa tình; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Hội Cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; vượt khó, năng động sáng tạo; đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện chi hội mẫu. Tập trung bồi dưỡng cho chi hội trưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, được chi bộ, chính quyền tín nhiệm, có uy tín với hội viên và nhân dân, có tâm huyết và hiểu biết công tác hội. Quan tâm nâng chất lượng hội viên trong chi hội mẫu với mô hình “Cựu chiến binh 4 tiên phong và 3 không”, từ đó chi hội mẫu luôn là tập thể mạnh, dám nghĩ, dám làm, thực hiện tốt nhiệm vụ của điều lệ hội; tổ chức các phong trào, các hoạt động đạt được kết quả cao. Hội Nông dân phát huy tốt vai trò đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng đảng, nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động, tập hợp, giáo dục hội viên, làm nòng cốt tổ chức các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, nhất là đối với địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer, qua đó đã có nhiều mô hình đem lại kết quả thiết thực; nhiều mô hình phát triển kinh tế, kinh tế hợp tác, hợp tác xã,.. ngày càng hoạt động hiệu quả, đã được nhân rộng và thu hút ngày càng nhiều hội viên, nông dân tham gia thực hiện. Liên đoàn Lao động phát huy chức năng đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động; tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục, động viên công nhân, viên chức lao động phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua các phong trào, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập hợp quần chúng trong độ tuổi đủ điều kiện tham gia vào tổ chức được 13.325 đoàn viên, hội viên, đạt 83 % so tổng số người trong độ tuổi đủ điều kiện tham gia, trong đó: Đoàn thanh niên đạt 71%; Công đoàn đạt 100% trở lên; Hội nông dân đạt 84,8%; Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 55%; Hội Cựu chiến binh đạt 100%. Qua các phong trào đã giới thiệu 835 đoàn viên, hội viên cho Đảng xem xét, kết nạp, đạt 6,3 % so với chỉ tiêu. Kết quả xếp loại tổ chức hằng năm, có 97,44% tổ chức Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 85% tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện đạt từ khá trở lên; cấp cơ sở có trên 85% đạt từ khá trở lên (trong đó có trên 80% đạt xuất sắc).

Qua hơn 04 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU Ngày 05/10/2017 của Huyện ủy Cầu Ngang, Bí thư Huyện ủy Trần Thị Kim Chung cho rằng, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã thực hiện tốt công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện đẩy mạnh thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, xóa nghèo, mà nổi bật là góp phần xây dựng thành công các xã nông thôn mới, trong đó có 05 xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng sâu, vùng dân tộc Khmer đã hoàn thành về đích xã nông thôn mới trong 02 năm 2020 và 2021 đó là: Hiệp Hòa, Mỹ Hòa, Thuận Hòa, Nhị Trường, Thạnh Hòa Sơn và xã Trường Thọ vừa hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19...Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế rút ra, thời gian tới Bí thư Huyện ủy Trần Thị Kim Chung mong muốn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp, đa dạng và phong phú hơn, từng bước đi vào thực tế đời sống của đoàn viên, hội viên và Nhân dân với chất lượng ngày một nâng lên. Cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải xác định được vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức này trong xây dựng hệ thống chính trị và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phong trào hành động cách mạng, góp phần chung tay Đảng, Nhà nước xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2022. 

Đình Cảnh
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 1504
  • Trong tuần: 36,421
  • Tất cả: 3,343,030