Đảng bộ huyện Cầu Ngang với quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2022

Bước sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, cùng với tỉnh, huyện Cầu Ngang bắt tay triển khai các nhiệm vụ khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2022.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và UBND huyện tham quan mô hình tuyến đường hoa của xã Vinh Kim (đoạn dọc Quốc lộ 53)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Huyện ủy đã xây dựng Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 22/01/2021 “Về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Cầu Ngang đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2022”, trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, rà soát thực trạng, những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Thông qua đó, huyện đã xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với chuyển đổi hiệu quả cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, đưa quá trình đô thị hóa vào chiều sâu, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; huy động cả hệ thống chính trị, cùng với nhân dân dồn sức thực hiện các tiêu chí huyện NTM; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo theo đúng quy định, hoạt động thống nhất, hiệu quả, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện; huy động, thực hiện có hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các xã nông thôn mới. Đặc biệt, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “hoàn thành tiêu chí nào chắc tiêu chí đó”. Đồng thời, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Đ/c Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Ngà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh công nhận xã Hiệp Hòa đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực, tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội địa phương đạt nhiều kết quả tích cực: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,55%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,07% so với năm 2020. Diện mạo nông thôn đổi mới, khang trang, sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao... Đến nay, huyện Cầu Ngang đã có 13/13 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 03 xã đạt nông thôn mới nâng cao (Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc và Hiệp Mỹ Đông). Về xây dựng huyện nông thôn mới, huyện đạt 07/09 tiêu chí gồm: TC1 Quy hoạch, TC2 Giao thông; TC3 Thủy lợi và phòng chống thiên tai; TC4 Điện; TC7 về Môi trường; TC8 Chất lượng môi trường sống, TC9 Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công. Kết quả này phản ánh rõ nét sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chủ thể của người dân được chú trọng, phát huy, là sự kết tinh, hoà hợp, sự nỗ lực, cố gắng từ “ý Đảng, lòng dân”. Đặc biệt, Đảng bộ huyện đã phát huy được truyền thống đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện khát vọng đưa Cầu Ngang phát triển nhanh, bền vững. Đây được xem là bài học kinh nghiệm quý báu được kế thừa, phát huy qua nhiều nhiệm kỳ và chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đến thời điểm này, việc xây dựng huyện nông thôn mới vẫn còn lại 02 tiêu chí chưa đạt: TC5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục; TC6 về Kinh tế. Thời gian tới, để đảm bảo hoàn thành 02 tiêu chí còn lại, góp phần đạt tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2022, huyện đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch sinh hoạt chính trị, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền với hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền tài liệu hỏi - đáp thông qua hệ thống thông tin, truyền thanh, các cuộc sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể, ven, tổ dân cư; tăng cường tuyên truyền trên các trang, nhóm mạng xã hội do ngành, địa phương tạo lập. Đặc biệt, phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc, các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo trong công tác tuyên truyền,… thông qua các lễ hội, sinh hoạt tôn giáo. Đồng thời, huyện đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh xây dựng phóng sự, chuyên mục, bài viết,… tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa ra cộng đồng và toàn xã hội. 

Hai là, tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của sở, ngành tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đối với hai tiêu chí chưa đạt như: Y tế - Văn hóa - Giáo dục và Kinh tế; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cầu Ngang cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025 và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến kinh nghiệm hay về xây dựng NTM. Tập trung thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh cảnh quan môi trường, xây dựng tuyến đường hoa, sáng - xanh - sạch - đẹp. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị ở vùng nông thôn...
Ba là, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong quá trình triển khai thực hiện, giám sát hoạt động, đánh giá tiêu chí. Vận động, ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong XDNTM, kịp thời báo cáo đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế thừa; chọn nguồn cán bộ trẻ có triển vọng để đào tạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Bốn là, song song công tác XDNTM, để tiếp tục duy trì củng cố, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở các xã, huyện tập trung phát triển ngành nuôi thủy sản nước lợ thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sạch, hữu cơ đối với cây lúa, cây màu. Đây là tiềm năng kinh tế của huyện, góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ XDNTM trên địa bàn huyện. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dự kiến ứng dụng trên cây màu như đậu phộng, dưa hấu, ớt chỉ thiên và một số cây màu có giá trị kinh tế khác, bố trí tại khu vực chuyên màu, tận dụng các bờ ao nuôi tôm tập trung ở các xã Long Sơn, Mỹ Long Bắc, Nhị Trường, Hiệp Hòa… vùng sản xuất lúa hữu cơ, bố trí tại tiểu vùng II, gồm các xã Kim Hòa, Vinh Kim, Mỹ Hòa, Hiệp Hòa... vùng sản xuất cây ăn trái như xoài cát Hòa lộc theo hướng GlobalGAP xã Long Sơn. Quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm, đặc biệt là xây dựng nhiều sản phẩm OCOP; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn.

 Năm là, quan tâm triển khai thực hiện đầu tư vốn vay, hỗ trợ tư liệu sản xuất, tạo việc làm để thoát nghèo. Hướng dẫn hộ nghèo, cận nghèo chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, tham gia các mô hình sản xuất có hiệu quả, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện sản xuất để tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện tốt các mô hình hỗ trợ người dân thoát nghèo có hiệu quả bằng các mô hình “02 hộ giàu giúp 01 hộ nghèo”, hay “Mỗi chi bộ, mỗi đoàn thể giúp 01 hộ thoát nghèo”. Đẩy mạnh công tác đào tạo; tổ chức các buổi hội thảo, tư vấn giới thiệu việc làm; tạo điều kiện đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, xem đây là một trong những giải pháp thoát nghèo bền vững.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM thời gian qua cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, sẽ là tiền đề quan trọng, tạo động lực và niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cầu Ngang quyết tâm hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm 2022.

Đ/c Trần Thị Kim Chung - TUV, Bí thư Huyện uỷ Cầu Ngang
 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 1385
  • Trong tuần: 36,302
  • Tất cả: 3,342,911