Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên một số lĩnh vực trọng tâm
Trên cơ sở xác định tầm quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng tăng cường trách nhiệm chủ động thực hiện các nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao và với tiền đề cơ bản thuận lợi của huyện, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể luôn được quan tâm thực hiện, hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn; chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và của đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy từng bước được đổi mới, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, thẩm quyền, trách nhiệm và các mối quan hệ công tác ngày càng được xác định cụ thể hơn. Đa số cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thống nhất cao với chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tận tâm với công việc, ra sức phục vụ Nhân dân.

Đ/c Trần Thị Kim Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên 

Với tổng số 4.785 đảng viên của toàn đảng bộ, chiếm 3,94% so với dân số, gồm 46 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, có 19 đảng bộ (15 đảng bộ xã, thị trấn và 4 đảng bộ ngành) và 27 chi bộ; 220 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Do đó, việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động cho thấy, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; một số ít cán bộ, đảng viên tính tiên phong, gương mẫu chưa cao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đảng; trình độ, năng lực chưa ngang tầm để phục vụ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ ở một số nơi chưa thật thẳng thắn, còn nể nang, ngại va chạm. Việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của cấp trên một vài nơi chưa sát thực tiễn, từng lúc thiếu năng động sáng tạo, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm vẫn còn diễn ra...

Từ những khó khăn, hạn chế đã được đánh giá trong năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định công tác xây dựng Đảng phải đảm bảo một số nội dung trọng tâm, trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo, cụ thể:

Thứ nhất, xây dựng Đảng về chính trị là nội dung quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Nhà nước ta; không chỉ nhằm phục vụ nhiệm vụ trước mắt mà còn vì mục đích cơ bản, lâu dài. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định, quy chế, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố, nâng cao và thống nhất nhận thức về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng. Kịp thời sửa chữa, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm trên từng lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng. 

Việc xây dựng bản lĩnh chính trị của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp của địa phương, cơ quan, đơn vị, những bức xúc của người dân; trong tự phê bình, phê bình; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch được chỉ đạo nghiêm túc, có hiệu quả. Thông qua đó, từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong huyện phải phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xây dựng được bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới; tham mưu, đề xuất, thể hiện quyết tâm chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ hai, xây dựng Đảng về tư tưởng luôn được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho từng đối tượng. Chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện lựa chọn giảng viên là cán bộ chủ chốt có kinh nghiệm ở cơ sở, nắm bắt kịp thời thông tin tình hình địa phương, trong giảng dạy có kế hoạch phân công bài giảng cho giảng viên ngay từ đầu năm, phù hợp với trình độ, năng lực sở trường công tác; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới hình thức nghiên cứu, quán triệt, học tập và cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Thứ ba, quan tâm công tác xây dựng Đảng về đạo đức, chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị bổ sung “Chuẩn mực đạo đức” theo chuyên đề toàn khóa treo tại cơ quan, đơn vị để thực hiện; các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai đến từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện; lấy kết quả thực hiện các nội dung đã cam kết làm một trong các tiêu chí bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. Mỗi cơ quan, đơn vị chủ động phòng ngừa, ngăn chặn được các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống, mất đoàn kết, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, cụ thể về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; việc kê khai tài sản, thu nhập; hoạt động tiếp công dân,…

Thứ tư, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, chế độ tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ; Quy định 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh họat định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt quyết định phân công cấp ủy, trưởng, phó các phòng, ban, ngành huyện dự sinh hoạt định kỳ, kịp thời theo dõi, hướng dẫn nội dung tổ chức sinh hoạt lệ ở các chi bộ.

Thứ năm, đối với công tác cán bộ, luôn có sự quan tâm chỉ đạo sắp xếp, bố trí cán bộ ở các cơ quan, đơn vị đúng theo cơ cấu đảm bảo lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ trong thực tiễn; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác tổ chức và cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thực sự vững vàng, trong sạch, gương mẫu; quyết liệt hơn nữa trong cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng cơ chế, quy chế để sàng lọc, loại bỏ những đảng viên cơ hội, thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan cấp trên đối với các tổ chức, cơ quan cấp dưới.

Nhân dịp năm mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023, thay mặt Đảng bộ huyện xin kính chúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà vui khỏe, hạnh phúc và thành công; năm mới, thắng lợi mới!

Đ/c Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1431
  • Trong tuần: 30 339
  • Tất cả: 3633649
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU NGANG
- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
- Trưởng Ban Biên tập: ông Hồng Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Phó Trưởng ban Thường trực: ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện
- Điện thoại đơn vị quản lý: 02943.825.017, 02943.825.373. Điện thoại Thường trực Ban Biên tập: 02943.825.048.
- Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh qua Email: bbtwebsite.caungang@travinh.gov.vn hoặc tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/zheifb748.
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Ngang" khi phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang

image banner