Cầu Ngang: Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng và học tập, làm theo Bác
Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Cầu Ngang luôn quan tâm, coi trọng việc lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong huyện. Từ năm 2021 - 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản quan trọng và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội.

Đ/c Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo

Nhìn chung, qua thời gian triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng đã có sự tập trung cụ thể hóa, ban hành văn bản để tổ chức học tập, quán triệt kịp thời; việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, sát tình hình thực tiễn của địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn viết bài thu hoạch học tập nghị quyết theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy. Hình thức học tập, quán triệt tiếp tục duy trì tốt cả bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn; tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập nghị quyết đạt cao; qua đó, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết, kết luận Trung ương 4 khóa XII, XIII ngày càng đi vào chiều sâu. Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên đều gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; qua đó góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện, nền nếp, kỷ cương hành chính được tăng cường; nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hay được lan tỏa, nhân rộng. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được chú trọng thông qua việc chủ động theo dõi địa bàn, nắm bắt dư luận xã hội, trên cơ sở đó kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp ủy có biện pháp giải quyết, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên ở các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị vẫn còn một số hạn chế nhất định: Công tác chỉ đạo củng cố, nâng chất, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác tuy được quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng còn thiếu sự tập trung, chưa tạo sự chuyển biến rõ nét về hiệu quả và sức lan tỏa; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa được thường xuyên, đảm bảo về nội dung và hình thức; chỉ đạo tổ chức thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới công tác tư tưởng của Đảng theo Kế hoạch số 76-KH/HU, ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy từng lúc chưa đi vào chiều sâu, chuyển biến chậm; thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” có triển khai đăng ký nhưng công tác kiểm tra, sơ kết, đánh giá và báo cáo về trên chưa tốt.

Thời gian tới, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản đã được Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành về công tác lãnh đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo gương Bác tại đơn vị, địa phương và thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách; nhiệm vụ, giải pháp nào chưa triển khai thực hiện, khẩn trương thực hiện ngay; kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc đối với cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chỉ đạo thực hiện chậm, qua loa, đại khái. Đồng thời, tập trung khắc phục các hạn chế đã được đoàn kiểm tra cấp huyện về thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị chỉ ra, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả và chất lượng các nhiệm vụ, lĩnh vực.

Hai là, các chi, đảng bộ tiếp tục chỉ đạo việc củng cố, xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác, nhất là đảm bảo phân 5 nhóm mô hình và 5 tiêu chí theo Kế hoạch số 56-KH/HU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Xác định tiêu chí và cách thức xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021- 2025”; chú trọng khi xây dựng mô hình phải lựa chọn thật kỹ, nếu mô hình đã được lựa chọn để thực hiện mô hình học tập và làm theo gương Bác thì không được sử dụng để xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước được quần chúng, tập thể tín nhiệm cao để bổ sung vào kế hoạch nhân rộng mô hình, điển hình. Định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Ba là, chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả công tác triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2023 của tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Thời gian hoàn thành trong quý I năm 2023.

Bốn là, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Trang Thông tin điện tử huyện, Tờ Thông tin Cầu Ngang xây dựng chuyên trang, định kỳ đăng tải những nội dung cốt lõi Chuyên đề năm 2023 của tỉnh; gương người tốt, việc tốt; mô hình hay, cách làm hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực để cung cấp các chi bộ, ngành đoàn thể tổ chức sinh hoạt lệ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền và nhân rộng trong toàn huyện.

Năm là, các chi, đảng bộ cơ sở xem nhiệm vụ tăng cường công tác chính trị, tư tưởng và học tập, làm theo Bác là một trong những nội dung để xem xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cuối năm 2023 và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Phú Lũy

 
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính


image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 1 155
  • Tất cả: 3762383
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU NGANG
- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
- Trưởng Ban Biên tập: ông Hồng Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Phó Trưởng ban Thường trực: ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Phó Trưởng ban.
- Điện thoại đơn vị quản lý: 02943.825.017, 02943.825.373. Điện thoại Thường trực Ban Biên tập: 02943.825.048.
- Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh qua Email: bbtwebsite.caungang@travinh.gov.vn hoặc tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/zheifb748.
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Ngang" khi phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang

image banner