Cầu Ngang: Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với tư cách là “Đội dự bị tin cậy của Đảng”, là “Cánh tay đắc lực của Đảng”, lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cả nước nói chung và huyện Cầu Ngang nói riêng luôn xem việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ hàng đầu mà trong đó mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo huyện với đoàn viên thanh niên

Xác định Chủ đề năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Đặc biệt trong thời gian gần đây, hoạt động của các thế lực thù địch, tổ chức, cá nhân chống đối trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, lợi dụng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch sẵn sàng đầu tư tài chính cho quảng cáo, tài trợ các chương trình nhằm tác động, dẫn dắt giới truyền thông hoạt động theo ý đồ của chúng tổng hợp tin tức, thông tin chưa được kiểm chứng để tạo ra sự “khách quan”, sau đó cài dần các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, tăng dần cả về số lượng và cường độ bịa đặt, bóp méo sự thật, luận điệu sai trái. Trong đó, thanh niên là lực lượng mà các thế lực thường xuyên nhắm tới, là mục tiêu quan trọng của chúng trong thực hiện âm mưu chống phá, tạo sự hỗn loạn, “xói mòn” niềm tin, do thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận thông tin và sử dụng thành thạo các công nghệ hiện đại, đặc biệt là mạng Internet, nhưng chưa đủ năng lực nhận diện các chiêu bài của các thế lực thù địch. 

Tuổi trẻ Cầu Ngang phối hợp tổ chức hành trình giáo dục truyền thống đến với địa chỉ đỏ cho đoàn viên thanh niên

Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai tốt Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về những điều cán bộ Đoàn nên làm và không nên làm; duy trì và nhân rộng hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” tạo hiệu ứng tích cực, góp phần chuyển biến nhận thức, hành động của đoàn viên, thanh thiếu niên. Đồng thời, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương các điển hình tiên tiến. Nhiều tấm gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được phát hiện từ cấp cơ sở biểu dương, tôn vinh từ cấp huyện, tỉnh đến cấp Trung ương. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong huyện còn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn - Hội - Đội; nắm chắc diễn biến tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên để tăng cường đấu tranh, phản bác với các tin đồn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đăng tải trên các trang mạng xã hội. 

Tuy nhiên, trên thực tế một bộ phận nhỏ thanh niên có quan điểm tư tưởng nhận thức chưa đúng đắn có những hành vi bình luận những nội dung tin, bài mang tính xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội; hiện nay còn ít các sản phẩm truyền thông có đủ sức hấp dẫn giới trẻ; trang mạng xã hội của một số cơ sở chưa có sự tương tác cao với đoàn viên thanh niên; nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên còn hạn chế về kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội, trách nhiệm chưa cao trong việc chia sẻ thông tin tốt, câu chuyện đẹp trên không gian mạng…

Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thiết nghĩ các cấp bộ Đoàn cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Một là, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường ứng dụng các công nghệ hiện đại, đổi mới, sáng tạo cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; áp dụng chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Hàng năm, triển khai hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm, hành trình về địa chỉ đỏ, đến các bảo tàng để giáo dục lòng yêu nước, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...Bên cạnh đó, cần tạo ra các cơ hội để thanh niên tham gia vào quá trình hoạch định và triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc tạo ra các cơ hội việc làm, khởi nghiệp để thanh niên sớm khẳng định được vai trò, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước, từ đó giúp thanh niên có nhiều kinh nghiệm, tự tin thể hiện quan điểm, chính kiến của mình để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là, tăng cường thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động tổ nắm bắt dư luận, đội ngũ cộng tác viên nhằm định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Giáo dục đoàn viên, thanh niên trong việc khai thác, sử dụng Internet một cách thiết thực và lành mạnh, nhằm nâng cao “sức đề kháng” và khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng; tập trung bảo vệ và làm lan tỏa những nội dung mới, tầm nhìn, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ba là, các cấp bộ Đoàn duy trì hiệu quả các kênh thông tin truyền thống, phát huy vai trò mạng xã hội nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên; chủ động đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, nói xấu, nói sai sự thật trên mạng xã hội. Thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 24-CT/TU ngày 26/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh”; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội. Thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình, các phong trào nổi bật của tuổi trẻ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội… để thực hiện tốt phương châm “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là chính, nhằm nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực, xấu độc, sai trái, thù địch.

Bốn là, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Theo đó, các cấp bộ đoàn triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên” tạo môi trường giáo dục, rèn luyện tốt cho đoàn viên, thanh niên. Thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực không để các thế lực xấu tác động, lôi kéo, kích động nhằm vô hiệu hóa các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại tư tưởng của các đối tượng, tổ chức phản động trong và ngoài nước, giúp chúng ta giành được thế chủ động trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền.

Tố Như

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 2769
  • Trong tuần: 37,686
  • Tất cả: 3,344,295