“Lười” học nghị quyết - Biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị

Nghị quyết của Đảng là những định hướng phát triển đất nước, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, sau khi nghị quyết được ban hành, cấp ủy các cấp phải tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong Nhân dân, là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống.

Sinh thời, Bác Hồ luôn đánh giá cao vai trò của việc học tập nghị quyết của Đảng. Người cho rằng: “Cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi Nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được”.

Đ/c Lữ Công Tạo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lớp cán bộ chủ chốt

Trong 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh cụ thể hóa thành 82 biểu hiện, việc “Lười” học nghị quyết được nêu rõ tại Mục I, biểu hiện thứ 7: “Lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”, với nội dung trên thì việc lười học nghị quyết được xem là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Do vậy, việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện về phẩm chất đạo đức. Cán bộ, đảng viên, nhất là đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị không học tập, quán triệt để nắm chắc, hiểu sâu về nghị quyết của Đảng sẽ dẫn đến những hệ lụy: Thứ nhất, không hiểu thì không thể tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thứ hai, không thể triển khai thực hiện, không đưa được nghị quyết vào cuộc sống. Thứ ba, không đấu tranh được với các quan điểm sai trái, thù địch. 

Trên thực tế trong những năm qua, nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, phần lớn chi, đảng bộ và cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đã chú trọng, duy trì nghiêm túc chế độ học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc quán triệt, phổ biến, học tập các nghị quyết của Đảng ở nhiều nơi được đổi mới cả về hình thức, phương pháp truyền đạt, tạo sự hứng thú hơn đối với người nghe. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn không ít đảng viên không nhận thức đầy đủ về vai trò, yêu cầu cần thiết phải học tập nghị quyết của Đảng mà thường tập trung cho đào tạo, bồi dưỡng, học tập về chuyên môn, nghiệp vụ. Đã có không ít cán bộ, đảng viên không chỉ thiếu tự giác, không chủ động tham gia học tập nghị quyết, đôi khi học không nghiêm túc, gượng ép, học kiểu đối phó... Nguyên nhân của những biểu hiện trên, trước hết phải kể đến động cơ học tập, bởi người học không có động cơ học tập đúng đắn, không xem việc học nghị quyết là nhu cầu tự thân mà do sự “bắt buộc” của tổ chức đảng. 

Vậy để chữa bệnh “lười” học nghị quyết, các cấp ủy cần phải làm gì để cán bộ, đảng viên tại chi bộ mình không phải vướng vào những biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII?

Trước hết, mỗi cấp ủy đảng phải phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt; siết chặt kỷ luật học tập, đổi mới công tác tổ chức và phương pháp quán triệt nghị quyết; thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, viết thu hoạch của mỗi cán bộ, đảng viên sau mỗi lần học tập nghị quyết. Kịp thời biểu dương những chi bộ trực thuộc làm tốt, nhắc nhở, phê bình đối với tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

Hai là, mỗi đảng viên cần xây dựng động cơ học tập đúng đắn với tinh thần “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và Nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” như Bác Hồ đã chỉ rõ. Cần nhận thức rõ việc “lười” học nghị quyết là suy thoái tư tưởng chính trị, dẫn tới nói và làm trái với nghị quyết của Đảng, khi bản thân không hiểu nghị quyết. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng: “… Lười học nghị quyết không đơn thuần là làm mất cơ hội nâng cao trình độ của bản thân mà nguy hiểm hơn, nó là con đường kéo đảng viên trượt xuống vũng lầy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. 

Ba là, đảng viên phải xem việc tự học, tự nghiên cứu nghị quyết của Đảng là cực kỳ quan trọng và cần thiết. Chỉ có học nghị quyết mới có thể nắm vững được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Và đây chính là con đường chắc chắn nhất để mỗi cán bộ, đảng viên biết phải chiến thắng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như thế nào trong tình hình hiện nay.

Tóm lại, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, là điều kiện tiên quyết đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thiết nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên cần khắc phục tình trạng “lười” học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, hãy xem việc học tập nghị quyết không chỉ là quyền lợi, mà còn là bổn phận, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quan trọng hơn là giúp cá nhân mỗi đảng viên khắc phục được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ.

Phú Lũy

 
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 429
  • Trong tuần: 15,927
  • Tất cả: 1,331,796