Cầu Ngang: Một số kinh nghiệm thực tiễn qua công tác chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ huyện Cầu Ngang có tổng số 45 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, gồm 19 đảng bộ (15 đảng bộ xã - thị trấn, 04 đảng bộ ngành) và 26 chi bộ; có 220 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (97 chi bộ ấp, khóm, 123 chi bộ ngành). Toàn huyện hiện có 4.621 đảng viên, chiếm 3,52% so với dân số. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, các ban Đảng Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tính đến ngày 05/6/2020, toàn bộ 45/45 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Theo đó, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ ra một số kinh nghiệm thực tiễn qua công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi tiếp thu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai, quán triệt đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai được 285 cuộc, có 4.850 lượt người dự (trong đó tỷ lệ đảng viên được quán triệt đạt trên 98%). Qua triển khai, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thống nhất cao với quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy về đại hội và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song song đó, Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 132-KH/HU, ngày 23/7/2019 chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hướng dẫn số 09-HD/HU, ngày 20/12/2019 một số nội dung về công tác nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở; thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện, thành lập 03 tổ công tác theo dõi, hướng dẫn đại hội các chi, đảng bộ cơ sở. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy thường xuyên nắm  tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tham mưu Huyện ủy lãnh đạo, ban hành hướng dẫn tuyên truyền về đại hội. Chỉ đạo các chi, đảng bộ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy chọn 02 đơn vị chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở là Đảng bộ xã Trường Thọ và Chi bộ Khối đoàn thể; tính đến ngày 05/6/2020, toàn bộ 45/45 chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội, qua đó bầu được 342 cấp ủy viên, trong đó tái cử 271 đồng chí, chiếm 79,23%; cấp ủy mới tham gia lần đầu 71 đồng chí, chiếm 20,77%; cấp ủy viên nữ 79 đồng chí, chiếm 23,09%; cấp ủy dưới 35 tuổi 45 đồng chí, chiếm 13,15%; dân tộc Khmer 44 đồng chí, chiếm 12,86%; đồng thời tại đại hội chi, đảng bộ đã bầu được 260 đại biểu chính thức và 50 đại biểu dự khuyết dự đại hội Đảng bộ huyện. Tại các cuộc cuộc chi bộ và phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành các đảng bộ, đã bầu 84 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; 42 đồng chí Bí thư và 59 đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở. 

Đồng chí Trần Thị Kim Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho rằng: Công tác chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay đã hoàn thành. Bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện ủy cũng đã đánh giá thực chất chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân khuyết điểm. Qua đây, rút ra được một số kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội, đó là: 

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy; tập trung triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 10/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 132-KH/HU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, các ban Đảng của Tỉnh ủy và Huyện ủy về đại hội Đảng để các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, từ đó tập trung chỉ đạo, tổ chức đại hội đạt kết quả theo sự chỉ đạo chung. 

Hai là, xây dựng văn kiện của Đảng bộ phải bám vào các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; đồng thời đánh giá đúng tình hình, nguyên nhân ưu, khuyết điểm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên đóng góp, tập trung được trí tuệ của đảng viên, tạo sự đồng tình thống nhất cao.

Ba là, công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy; nhân sự giới thiệu ứng cử phải đảm bảo tiêu chuẩn theo Quy định số 3053-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và theo hướng cơ cấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng chi, đảng bộ; chú ý cơ cấu cán bộ nữ, trẻ, dân tộc Khmer đảm bảo theo quy định và có số dư hợp lý. Thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá, thẩm tra, xác minh chính trị và hoàn thành hồ sơ nhân sự theo quy định. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự trước đại hội, nhất là giải quyết hiệu quả, kịp thời các vấn đề mới phát sinh. 

Bốn là, chỉ đạo xây dựng kịch bản điều hành đại hội sát với chức năng, nhiệm vụ từng loại hình chi, đảng bộ; đồng thời tuân thủ kịch bản đã chuẩn bị và bám sát chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội đã đề ra. Cần tổ chức diễn thử trước đại hội để việc tổ chức điều hành đạt kết quả tốt. 

Năm là, quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các tổ công tác theo dõi hướng dẫn đại hội của huyện phải cập nhật, nắm chắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện; thường xuyên sâu sát, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các chi, đảng bộ từ chuẩn bị cho đến khi kết thúc đại hội và kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc. 
Sáu là, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực.

Hy vọng rằng, với việc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở sẽ là tiền đề tiếp nối thành công của đại hội Đảng bộ huyện Cầu Ngang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7/2020.

Trung Kiên

 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 8,715
  • Tất cả: 1,577,981