Nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật gắn xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới

Thực hiện Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp), trong những năm qua Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện đạt những kết quả quan trọng. Đặc biệt, đối với các xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Vinh Kim, Hiệp Mỹ Tây và Hiệp Mỹ Đông đang tập trung nâng chất hoàn thiện các tiêu chí XD NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, trong đó có tiêu chí  số 16 về tiếp cận pháp luật, các địa phương cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ông Lâm Sáng Tươi, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PBGDPL tỉnh đánh giá cao công tác PBGDPL huyện Cầu Ngang thời gian qua

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong tình hình  mới, quan trọng nâng chất hoàn thiện tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân” và các văn bản hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp), Hội đồng PBGDPL huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện đạt những kết quả quan trọng. Ông Lê Thanh Sơn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Cầu Ngang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PBGDPL huyện, cho biết: Thực hiện các quyết định Chính phủ, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp), đầu năm 2022 đến nay Hội đồng PBGDPL huyện phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh tổ chức 02 phiên tòa giả định tại xã Thuận Hòa với chủ đề: Trộm cắp tài sản có 143 người dự, xã Vinh Kim với chủ đề Tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy có 160 người dự; lập danh sách cử 01 báo cáo viên pháp luật huyện và 01 tuyên truyền viên pháp luật xã tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL do Sở Tư pháp tổ chức. Tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2022...  Đến kiểm tra công tác PBGDPL huyện Cầu Ngang ngày 24/8, ông Lâm Sáng Tươi, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cùng các thành viên có buổi làm việc với ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên Hội đồng PBGDPL huyện, các xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Vinh Kim, Hiệp Mỹ Tây và Hiệp Mỹ Đông đang tập trung nâng chất hoàn thiện các tiêu chí XDNTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Ông Lâm Sáng Tươi, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PBGDPL tỉnh đánh giá cao công tác PBGDPL huyện Cầu Ngang thời gian qua. Trong đó, huyện có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, như : Tổ chức được nhiều phiên tòa giả định. Mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ tuyên truyền vận động người thân trong gia đình không vị phạm pháp luật; mô hình “ Thanh niên nói không với vi phạm pháp luật”; mô hình “Đoàn thanh niên tình nguyện” tuyên truyền vận động thanh niên học sinh vả Nhân dân về ý thức pháp luật, cảm hóa thanh niên chậm tiến... Đặc biệt, đối với các xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Vinh Kim, Hiệp Mỹ Tây và Hiệp Mỹ Đông đang tập trung nâng chất hoàn thiện các tiêu chí XDNTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, trong đó có tiêu chí số 16 về tiếp cận pháp luật cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trong tình hình mới. Đối với Hội đồng PBGDPL huyện, xã phát huy tốt kết quả đạt được, thời gian tới tập trung nâng chất tiêu chí số 16 về tiếp cận pháp luật. Các xã XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cần kiện toàn, cũng cố Hội đồng PBGDPL các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL đa dạng bằng nhiều phương tiện truyền thông như: Phát thanh - Truyền hình,Trang thông tin điện tử huyện, Đài truyền thanh, Trạm truyền thanh cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền  phổ biến giáo dục pháp luật qua Zalo,...trong đó chú trọng các xã vùng sâu, vùng dân tộc Khmer, các đối tượng yếu thế, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ vị thành niên. Quan tâm nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tổ chức đoàn thể và nâng cao kiến thức cho hòa giải viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên PBGDPL trong giai đoạn mới...

Phiên tòa giả định tại xã Vinh Kim, Cầu Ngang với chủ đề tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy cần được nhân rộng

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tư pháp, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng, để thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong tình hình mới mà quan trọng là nâng chất hoàn thiện tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật, một trong các tiêu chí quan trọng XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thời gian tới, Hội đồng PBGDPL huyện, xã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp PBGDPL. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là trách nhiệm được giao trong công tác PBGDPL.Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác PBGDPL và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL theo Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện Cầu Ngang. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Quyết định số1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Thực hiện tốt công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer. Đổi mới phương thức tuyên truyền,vận dụng linh hoạt, định hướng dư luận xã hội tốt; tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác tháo gỡ khó khăn cho Nhân dân, doanh nghiệp do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; huy động nguồn lực xã hội tham gia vận động, tuyên truyền tư vấn kiến thức pháp luật sâu rộng trong Nhân dân và kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phối hợp PBGDPL ở các lĩnh vực. 

Đình Cảnh

 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 147
  • Hôm nay: 4408
  • Trong tuần: 20,623
  • Tất cả: 2,362,364