GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND...
Thời gian kết thúc góp ý: 19/05/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu học phí đối...
Thời gian kết thúc góp ý: 16/05/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối...
Thời gian kết thúc góp ý: 16/05/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định số lượng Tổ bảo vệ an...
Thời gian kết thúc góp ý: 15/05/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều,...
Thời gian kết thúc góp ý: 08/05/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và...
Thời gian kết thúc góp ý: 08/05/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
image advertisement
image advertisement
 
Kết quả giải quyết hồ sơ

THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá việc xử lý phản ánh qua Cổng Thông tin điện tử của tỉnh như thế nào ?
Bình chọn Xem kết quả
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
select
select
select
select