Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đuờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
Lượt xem: 3148
Sáng ngày 9/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai tại hội nghị.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai nội dung

 Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 91 điểm cầu với tổng số 2.776 đại biểu dự. Trong đó, có 1 điểm cầu cấp tỉnh với 226 đại biểu; 10 điểm cầu cấp huyện với 662 đại biểu; 80 điểm cầu cấp xã với 1.888 đại biểu. Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai những nội dung cốt lõi trong các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta hơn 92 năm qua, nhất là qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới: Sự lựa chọn và kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội; khẳng định chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phù hợp với xu thế thời đại, luôn lấy mục tiêu con người làm trung tâm; lộ trình, bước đi về những vấn đề có tính quy luật của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, do nhân dân Việt Nam thực hiện, thể hiện rất nổi bật với ba trụ cột là: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Quang cảnh hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hết sức quan trọng và cần thiết. Đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung triển khai; nghiên cứu đến đâu nắm chắc đến đó, tránh qua loa, hình thức. Nếu chưa rõ thì mạnh dạn phát biểu trao đổi để làm sáng tỏ vấn đề; đồng thời tự liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và tình hình chung của tỉnh để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, xác định rõ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp sát hợp, khả thi; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đặt ra, góp phần thi đua triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng XHCN.

 Thanh Trị