Hội thảo khoa học thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên
Lượt xem: 1711
Sáng ngày 24/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo khoa học thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; ông Trần Văn Vũ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng chủ trì hội thảo.
 

 

Quang cảnh hội thảo

Liên hiệp hội được thành lập năm 2007, có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh, điều hòa, phối hợp hoạt động với các Hội thành viên… Trong nhiệm kỳ III (2018 – 2023), Liên hiệp hội được công nhận là hội đặc thù cấp tỉnh.

Về thực trạng tổ chức, bộ máy hiện có, Liên hiệp hội đã tổ chức quán triệt, triển khai, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ trí thức, các hội viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Công tác thông tin, phổ biến kiến thức và tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật, Liên hiệp hội đã tổ chức 23 cuộc hội thảo phổ biến kiến thức về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, góp phần chuyển giao khoa học – kỹ thuật, thực hiện xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phát hành thông tin “Khoa học và kỹ thuật” với nhiều tin bài ứng dụng những thành tựu khoa học – công nghệ. Tổ chức 10 lần cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên, nhi đồng và 6 lần hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội cũng đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, dự án của tỉnh; nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Các Hội thành viên theo chức năng, nhiệm vụ từng hội cũng đạt được kết quả nhất định.

Để nâng cao công tác tổ chức và hoạt động trong thời gian tới Liên hiệp hội và các Hội thành viên tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội. Thực hiện củng cố tổ chức, bộ máy theo định hướng chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, công tác phổ biến kiến thức khoa học – kỹ thuật; tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng và hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh đạt kết quả theo tinh thần chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và UBND tỉnh. Tiếp tục đổi mới và đa dạng các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ…

Ông Trần Bình Trọng phát biểu bế mạc tại hội thảo

Phát biểu bế mạc hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trần Bình Trọng cho biết: hội thảo là dịp để các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh trao đổi, nghiên cứu, đề xuất nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, là căn cứ để các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá đúng vai trò, vị trí của hội quần chúng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các hội quần chúng hoạt động.

Đồng thời, sau hội thảo này, Liên hiệp hội sẽ tổng hợp các ý kiến tham luận, thảo luận đặc biệt là các kiến nghị, đề xuất tại hội thảo gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành được giao quản lý nhà nước đối với các hội để nghiên cứu định hướng chỉ đạo hoạt động trong thời gian tới.

Nguyên Chương

Tin khác