English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 217
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/2023/QĐ-UBND 27/11/2023 Quyết định Ban hành Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
26/2023/QĐ-UBND 13/11/2023 Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến; đánh giá, xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
25/2023/QĐ-UBND 06/11/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh Tải về
24/2023/QĐ-UBND 01/11/2023 Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
23/2023/QĐ-UBND 25/10/2023 Quyết định Bổ sung điểm q khoản 6 Điều 3 của Quy định kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh Tải về
25/2023/QĐ-TTg 03/10/2023 Quyết định Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 Tải về
22/2023/QĐ-UBND 25/09/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
21/2023/QĐ-UBND 11/09/2023 Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
20/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
19/2023/QĐ-UBND 29/08/2023 Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang