English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 56
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
31/2021/TT-BTC 17/05/2021 Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế Tải về
33/2021/TT-BTC 17/05/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp Tải về
105/2020/TT-BTC 03/12/2020 Hướng dẫn về đăng ký thuế Tải về
126/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Tải về
14/2020/QĐ-UBND 24/06/2020 Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tải về
28/2019/QĐ-UBND 20/11/2019 Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh Tải về
40/2019/NĐ-CP 13/08/2019 Ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
13/2019/QĐ-UBND 31/07/2019 Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền SD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
29/2019/NĐ-CP 20/03/2019 Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động Tải về
182/QĐ-TTg 14/02/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi Tải về
123456