Mức xử phạt mới bằng tiền đối với các hành vi vi phạm lĩnh vực hợp tác xã

Ngày 28/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Nghị định này thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Trong đó mức xử phạt mới bằng tiền đối với các hành vi vi phạm lĩnh vực hợp tác xã tăng lên mức tối đa 20.000.000đồng so với nghị định trước.

Nghị định có 07 chương và 82 điều, tăng 03 chương và 22 điều so với Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp là 01 năm; đối với lĩnh vực quy hoạch là 02 năm. Có 02 hình thức xử phạt  là phạt cảnh cáo và phạt bằng tiền tối đa lên đến 500.000.000 đồng trong lĩnh vực quy hoạch, 100.000.000 đồng trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Trong đó mức xử phạt bằng tiền đối với các hành vi vi phạm lĩnh vực hợp tác xã được quy định từ Điều 64 đến Điều 69. Một số hành vi vi phạm của hợp tác xã trong quá trình hoạt động bị xử phạt bằng tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng như sau: Không tổ chức Đại hội thành viên thường niên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Không lập sổ đăng ký thành viên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc sổ đăng ký thành viên không đầy đủ nội dung theo quy định; Không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, không kịp, thời, không chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định; Không lưu giữ các tài liệu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng khi hợp tác xã không thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động theo quy định; Không gửi thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, địa điểm kinh doanh.

Do vậy các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong quá trình hoạt động cần lưu ý cần tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật hợp tác xã 2012, nhất là thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã, tổ chức đại hội thành viên thường niên khi kết thúc năm tài chính nếu không sẽ bị xử phạt theo quy định từ Điều 64 đến Điều 69 của Nghị định này.

Sơn Nam

 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1060
  • Trong tuần: 12,617
  • Tất cả: 1,629,081