Trường Thọ: Giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng xã nông thôn mới

Trong những năm gần đây, xã Trường Thọ đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều nội dung và hình thức khác nhau, đặc biệt công tác giảm nghèo được triển khai gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã góp phần đáng kể trong giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống người dân, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

NHCSXH Cầu Ngang tổ chức giải ngân vốn tín dụng chính sách tại xã Trường Thọ

Xã Trường Thọ là xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3 của Chính Phủ. Đời sống Nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ và làm thuê. Toàn xã có 240 hộ nghèo (năm 2020) chiếm 9,56%. Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 22/01/2021 của huyện ủy Cầu Ngang “Về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Cầu Ngang đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2022”, Đảng ủy xã Trường Thọ xây dựng Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, ngày 10/02/2021 “về chỉ đạo công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2021” với mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới vào cuối năm 2021. Cùng với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, công tác giảm nghèo luôn được quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, thông qua đó đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã. Thực hiện chính sách giảm nghèo giúp người dân có cơ hội để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đặc biệt các chính sách này đã hỗ trợ tích cực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần có những chính sách khác hỗ trợ đi kèm mới có thể đạt được hiệu quả cao hơn như: thu hút nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), chính sách hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, đào tạo nghề cho người nghèo, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Ông Thạch Ngọc Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thọ cho biết: Để thực hiện đạt được kết quả trên, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ như đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác giảm nghèo, đối với người nghèo cần khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; tập trung triển khai công tác giảm nghèo đối với những ấp có tỷ lệ hộ nghèo cao, giới thiệu xuất khẩu lao động, gắn với đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động ở nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; tăng cường xã hội hóa các hoạt động giảm nghèo; đẩy mạnh công tác khuyến nông để Nhân dân phát triển kinh tế; phối kết hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất và đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với chương trình XDNTM, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cầu Ngang.

Kết quả trong năm 2021 và 02 tháng đầu năm 2022, từ nguồn vốn vay NHCSXH đã có 1.623 lượt hộ được vay, với tổng dư nợ toàn xã 53,061 tỷ đồng. Trong đó có 280 lượt hộ nghèo, 19 hộ vay vốn học sinh sinh viên, 53 lượt hộ vay vốn giải quyết việc làm, 18 lượt hộ vay vốn xuất khẩu lao động đã góp phần thực hiện các tiêu chí về hộ nghèo trong XDNTM. Cụ thể: Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, tính đến cuối năm 2021 số hộ nghèo còn 57 hộ, tỷ lệ 1,94%. Ngoài ra, hỗ trợ cho 518 lượt hộ vay vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền 6.226 triệu đồng góp phần đạt tiêu chí về môi trường, góp phần đạt tiêu chí về nhà ở dân cư…

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, qua đó phát huy có hiệu quả các nguồn vốn đã giúp nâng cao chất lượng các tiêu chí XDNTM, trong đó vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong XDNTM tại địa phương đóng vai trò quyết định đã giúp xã Trường Thọ đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và hoàn thành hồ sơ gởi tỉnh để công nhận xã nông thôn mới trong năm 2021.

Hữu Tài
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 545
  • Trong tuần: 14,438
  • Tất cả: 1,710,838