Cầu Ngang: Chủ động và hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4), những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong huyện nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa và thống nhất cao với nội dung nghị quyết; triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”. Kết quả thực hiện cho thấy những bước tiến trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, phù hợp với tình hình mới; đồng thời giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ đột phá của địa phương với sự đồng thuận của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tổ Công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ xã Trường Thọ

Ngay từ những buổi ban đầu triển khai nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy in bảng liệt kê 27 biểu hiện (cụ thể thành 82 biểu hiện) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nhắc nhở cán bộ, đảng viên không vi phạm. Đồng thời, các tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch của tập thể và bản đăng ký của cá nhân hằng năm cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong đó công khai bản đăng ký của cán bộ chủ chốt các cấp tại nơi làm việc để cán bộ, đảng viên trong tổ chức biết, giám sát việc thực hiện; phát huy được tính Đảng, tính xây dựng, đoàn kết thống nhất, khắc phục cơ bản tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, nói không đi đôi với làm, tạo dư luận và hiệu ứng tích cực, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Để cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành những kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Song song đó, huyện cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân loại, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, nhất là đối với các lĩnh vực tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn, từng bước đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng triển khai thực hiện. Thực tế từ khi ra đời, Nghị quyết Trung ương 4 đã nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Để nghị quyết đi vào cuộc sống một cách toàn diện, đồng bộ, công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. Huyện ủy thành lập các Tổ Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; theo đó Tổ Công tác định kỳ mỗi quý tiến hành kiểm tra ít nhất từ 3 đến 4 đơn vị được phân công phụ trách và có nhận xét, đánh giá rõ từng tập thể, cá nhân người đứng đầu và tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy. Bên cạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; số lượng và chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên. Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát 629 lượt tổ chức Đảng, 937 lượt đảng viên; qua đó đã xử lý kỷ luật 68 đảng viên vi phạm.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp trong huyện đã chủ động nắm chắc tình hình thực tiễn, nhất là diễn biến tư tưởng của đảng viên, từ đó có giải pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện làm sai quy định, nguyên tắc. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là kênh giám sát hiệu quả và quan trọng nhờ đã vận động Nhân dân tham gia vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là thước đo công khai về năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trước Nhân dân.

Đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Với sự chủ động vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã mang lại nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nâng lên; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến… Những kết quả này chính là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện thành công công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra”.

Phú Lũy
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 577
  • Trong tuần: 8,941
  • Tất cả: 1,392,257