Trích Quy chế hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện Cầu Ngang
Ngày 25/8/2016 Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Cầu Ngang. Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Cầu Ngang trích giới thiệu Quy chế hoạt động của Trung tâm hành chính công.

* Cơ cấu tổ chức của Trung tâm
1. Ban Giám đốc: Gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc
a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động chung của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
b) Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các nhiệm vụ công tác được giao.
c) Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
2. Các Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm
- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp, công nghệ thông tin
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ
3. Nhân sự các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ
a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:
Hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Là công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm (là biên chế kiêm nhiệm) do Trung tâm trực tiếp quản lý.
b) Bộ phận Hành chính - Tổng hợp, công nghệ thông tin: Là Công chức, viên chức thuộc biên chế kiêm nhiệm của Trung tâm, do Trung tâm trực tiếp quản lý và phân công nhiệm vụ.

 

* Thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
1. Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả vào tất cả các ngày làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 và buổi sáng thứ bảy hàng tuần.
2. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm là thời gian làm việc do cấp có thẩm quyền quy định (không kể ngày nghỉ theo quy định) và được xác định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3. Thời gian làm việc và tiếp nhận, trả kết quả:
Các ngày trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định)
- Buổi sáng: Từ 07h00 - 11h00;
- Buổi chiều: từ 13h00 - 17h00
.

 

* Quy trình xử lý hồ sơ
1. Tiếp nhận hồ sơ
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc bộ thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đưa vào thực hiện tại Trung tâm thì trực tiếp đến liên hệ, nộp hồ sơ tại Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu điện (thời hạn nhận được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện).
- Công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ:
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hoặc có văn bản hướng dẫn việc bổ sung hồ sơ (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ ngày trả kết quả hoặc gửi giấy biên nhận qua đường bưu điện (nếu hồ sơ nhận qua đường bưu điện) và cập nhật vào phần mềm theo dõi hồ sơ và lập phiếu kiểm soát giải quyết hồ sơ trong quá trình giải quyết.

2. Giải quyết hồ sơ
Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hoặc chuyển về cơ quan, đơn vị, lấy ý kiến của các phòng, ban chuyên môn (nếu cần) và báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết đúng thời gian quy định.

3. Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị được cập nhật vào phần mềm theo dõi và trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
- Đối với những trường hợp giải quyết hồ sơ vượt quá thời gian quy định mà không có lý do, Trung tâm cập nhật và thông báo công khai để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, có thể báo cáo lãnh đạo phụ trách lĩnh vực xem xét, chỉ đạo.

4. Đối với những thủ tục hành chính có số lượng, tần suất giải quyết thấp, Trung tâm phân công người tiếp nhận hồ sơ và chuyển về cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính đó thẩm định, giải quyết và trả hồ sơ theo đúng quy định.

5. Thu phí và lệ phí: Trung tâm phối hợp với Kho bạc nhà nước để tổ chức thu phí, lệ phí đối với những công việc được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

 

* Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
1. Trung tâm Hành chính công là đơn vị thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Cầu Ngang, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là Trung tâm). Kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách nhà nước cấp. Trụ sở của Trung tâm đặt trong khu hành chính tập trung Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
2. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định.
3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) trong việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động của Trung tâm.
5. Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ...); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xứ lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.
6. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.
7. Tổ chức cho các phòng, ban ngành huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy định đối với các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đưa vào giải quyết tại Trung tâm.
8. Theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị về thẩm định hồ sơ, trình thủ trưởng cơ quan hoặc lãnh đạo UBND huyện quyết định theo quy định. Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
9. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tố chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm theo quy định.
10. Phối hợp chặt chẽ, đúng nguyên tắc với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định của Nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.
11. Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định thông qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc.
12. Chủ động trao đổi với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhằm tháo gỡ vướng mắc trong trường hộp các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính chậm so với quy định hoặc có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (nếu cần thiết)./.

Bản đồ hành chính


image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 164
  • Trong tuần: 1 763
  • Tất cả: 3756034
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU NGANG
- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
- Trưởng Ban Biên tập: ông Hồng Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Phó Trưởng ban Thường trực: ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Phó Trưởng ban.
- Điện thoại đơn vị quản lý: 02943.825.017, 02943.825.373. Điện thoại Thường trực Ban Biên tập: 02943.825.048.
- Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh qua Email: bbtwebsite.caungang@travinh.gov.vn hoặc tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/zheifb748.
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Ngang" khi phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang

image banner