Thực hiện Nghị quyết năm 2021 tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII

Năm 2020 khép lại với rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi…, nhất là tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà đã vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2020 của Huyện ủy đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,59%, mức tăng cao nhất trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, chính quyền địa phương được nâng lên. Đặc biệt, thành công của đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã mở ra cho huyện nhà giai đoạn phát triển mới - nhanh và bền vững hơn.

Năm 2021 được xem là năm bản lề, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đưa Cầu Ngang trở thành địa phương phát triển trung bình khá của tỉnh. Dự báo huyện nhà cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức; song nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 là rất nặng nề, vừa tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, vừa phải thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2021 đã đề ra, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là tập trung thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề để đến năm 2022 xây dựng Cầu Ngang đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2021 của Huyện ủy đề ra, tạo chuyển biến tích cực ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2021 - 2025, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Lãnh đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, tập trung thực hiện chuyển đổi sản xuất nông nghiệp; cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đầu tư, phát triển ngành nuôi thủy sản nước lợ thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Đẩy mạnh sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sạch, hữu cơ đối với cây lúa, cây màu. Quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; phát triển đa dạng các loại hình thương mại - dịch vụ. Tiếp tục thực hiện các bước xây dựng Cụm công nghiệp xã Hiệp Mỹ Tây để sớm đi vào hoạt động. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển du lịch của huyện giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, lấy du lịch sinh thái biển Mỹ Long làm trung tâm để góp phần phát triển kinh tế của huyện.

Ba là, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết của Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Cầu Ngang đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2022. Tập trung huy động mọi nguồn lực, sự tham gia đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự hăng hái, tích cực của người dân; dồn sức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm xây dựng thêm ít nhất 3 xã nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, các xã còn lại đạt 17 tiêu chí trở lên, thực hiện đạt thêm 2 - 3 tiêu chí huyện nông thôn mới, tạo tiền đề để xây dựng huyện Cầu Ngang thành huyện nông thôn mới vào năm 2022.

Bốn là, tập trung giải quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nâng cao chất lượng y tế, nhất là tuyến cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên người, nhất là tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Huy động các nguồn lực, thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành, của toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, xem đây là giải pháp hữu hiệu trong thực hiện công tác giảm nghèo của huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội.

Năm là, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh. Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy. Xây dựng lực lượng Quân sự và Công an trên địa bàn huyện thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới, Huyện ủy mong rằng các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2021 của Huyện ủy đề ra, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa huyện nhà phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới, xây dựng quê hương Cầu Ngang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đ/c Trần Thị Kim Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 
 
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 108
  • Hôm nay: 2558
  • Trong tuần: 16,879
  • Tất cả: 949,827