Cầu Ngang: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Ban Tuyên giáo Huyện ủy với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước. Vì vậy, để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời được quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện đòi hỏi Ban Tuyên giáo Huyện ủy phải luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu, nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi các chỉ thị, nghị quyết, từ đó vận dụng vào tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội.

Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt các kết luận, quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng đó, những năm qua, việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực; có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung tổ chức học tập, phương pháp truyền đạt, việc quản lý chất lượng học tập và công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết… Ngay sau khi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được ban hành, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện; hướng dẫn chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; hình thức, nội dung chậm được đổi mới; chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết ở một số cấp ủy còn mang tính sao chép, chưa sát với tình hình thực tế (nhất là bản đăng ký, bài thu hoạch của một số đảng viên chưa sát với nhiệm vụ được giao),…Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chưa thường xuyên, nhất là ở cơ sở.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền, tạo tiền đề đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các cấp ủy đảng cần quan tâm một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; người đứng đầu cấp ủy cần nêu cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác xây dựng Đảng; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. 

Hai là, công tác tổ chức học tập, quán triệt cần được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết bằng hình thức trực tuyến đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh, chất lượng, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật hệ thống truyền thanh, nhất là trạm truyền thanh cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền với các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống trạm truyền thanh cơ sở, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền nghị quyết trên bản tin, trang thông tin điện tử và địa phương; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chú trọng sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Bốn là, tiếp tục quán triệt nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy tối đa tinh thần tự học tập, nghiên cứu nghị quyết của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân bằng cách cung cấp đầy đủ tài liệu hoặc hướng dẫn cách khai thác các văn kiện, tài liệu trên các trang thông tin điện tử, thông tin Cầu Ngang, báo chí... đưa việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Năm là, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thực hiện tốt chế độ chính sách, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ cho các đồng chí bí thư, thường trực đảng ủy cơ sở,…; cập nhật thông tin, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước phù hợp với từng đối tượng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Minh Luân
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 1489
  • Trong tuần: 36,406
  • Tất cả: 3,343,015