Cầu Ngang quyết tâm nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2024
Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm) của HĐND huyện khóa  XII đã chính thức khép lại một năm thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội huyện Cầu Ngang năm 2023. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện nhà cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm nổ lực, UBND huyện Cầu Ngang cùng các cấp, các ngành và các xã- thị trấn đã phấn đấu triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Phát biểu đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch UBND huyện cho rằng: Năm 2023, huyện thực hiện 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết của HĐND huyện (trong đó có 10 đạt vượt chỉ tiêu). Giá trị sản xuất trên địa bàn 22.095 tỷ đồng, đạt 100,01% kế hoạch, tăng 12,52% so năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người/năm ước 74,44 triệu đồng Tổng thu ngân sách đạt 932,527 tỷ đồng, đạt 131,86% dự toán; trong đó thu trong dự toán ước 56 tỷ đồng, đạt 111,33% dự toán; huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước khoảng 5.803 tỷ đồng, đạt 100,28% kế hoạch, tăng 12,46% so với năm 2022. Xây dựng nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới đã được công nhận, hoàn thành các tiêu chí trình tỉnh thẩm định xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Vinh Kim, xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Mỹ Long Bắc. Huyện được công nhận Huyện nông thôn mới tại Quyết định 625/QĐ-TTg ngày 02/06/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao, chi ngân sách bám sát dự toán, đảm bảo cân đối thu, chi. Công tác giáo dục tiếp tục phát triển theo hướng đổi mới toàn diện, cơ sở vật chất các cấp học đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển phong phú, đa dạng, tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, kiểm soát dịch bệnh được thực hiện hiệu quả. An sinh - xã hội đảm bảo, công tác giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc nước ngoài mang lại hiệu ứng tích cực; các chính sách ưu đãi người có công, đồng bào dân tộc được thực hiện kịp thời. Hoạt động thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính từng bước nâng cao chất lượng. Công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung triển khai thực hiện. Những kết quả đạt được năm 2023 đã tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. 

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024 huyện Cầu Ngang đã đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu giá trị sản xuất tăng từ 12,5% trở lên. Chú trọng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, đồng thời với phát triển công nghiệp và dịch vụ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế kinh tế biển. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất các ngành nghề; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, chủ động thu hút các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ lĩnh vực giáo dục, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tư, an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính cấp huyện; tăng cường hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Trong bối cảnh tình hình vừa thuận lợi vừa khó khăn đan xen, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2024, theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Ngà: đòi hỏi huyện phải biết vận dụng tốt tình hình, tập trung tốt nguồn lực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024 gắn với tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH 05 năm (2021 - 2025), nhất là thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các giải pháp đã đề ra một cách đúng thực chất, thiết thực. Đẩy nhanh việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở vận dụng đúng đắn và sáng tạo các chính sách của Trung ương, của tỉnh. Đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch và điều hành phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội huyện Cầu Ngang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung triển khai quyết liệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với củng cố chất lượng xã nông thôn mới, phân vùng sản xuất chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng thích nghi với biến đổi khí hậu…Tiếp tục triển khai dự án phát triển vùng lúa chất lượng cao. Đầu tư mở rộng diện tích thâm canh màu. Phát triển đàn gia súc, gia cầm cả về số lượng và chất lượng. Tiến hành khảo sát quy hoạch lại các vùng nuôi trồng thủy sản. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo nguồn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, dân sinh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn. Tăng cường công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ, phòng cháy rừng; giữ vững diện tích rừng tự nhiên hiện có đồng thời phát triển rừng trồng. Đưa vào hoạt động Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, Khu liên hợp sản xuất, chế biến, thực nghiệm trồng trọt tại xã Mỹ Long Bắc. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công khai, minh bạch thông tin. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và tổ hợp tác; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ hợp tác xã; nhân rộng các mô hình hợp tác xã điểm; phát triển mới ít nhất 01 hợp tác xã, duy trì trên 60% hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Tăng cường huy động các nguồn lực, sắp xếp ưu tiên đầu tư để nâng chất các tiêu chí đô thị loại V, tạo tiền đề để xây dựng thị trấn Cầu Ngang đạt tiêu chí đô thị loại IV. Triển khai thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện. Phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án tỉnh, trung ương đầu tư trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản năm 2024 thuộc nguồn vốn nhà nước. Đẩy mạnh xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hạ tầng thương mại, hệ thống lưới điện, thuỷ lợi và các thiết chế văn hoá, thể thao; tranh thủ các nguồn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách. Quản lý chặt chẽ các khoản chi đúng theo quy định. Tạo mọi điều kiện để hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn phát triển ổn định. Quan tâm đào tạo nghề, đào tạo lao động, tuyển sinh đào tạo theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá, quảng cáo, du lịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Củng cố hoàn thiện tổ chức mạng lưới, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia tốt các loại hình bảo hiểm đạt chỉ tiêu được giao, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho đối tượng tham gia bảo hiểm. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tăng cường quản lý tài nguyên lớp đất mặt, cát giồng, cát pha; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết phải kịp thời, đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tế, đảm bảo tình, lý đi đôi với tăng cường tuyên truyền giáo dục công dân tuân thủ pháp luật, đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm đối với những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo với quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024. Xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mạng, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông; đề cao tinh thần phòng cháy, chữa cháy toàn dân và cứu nạn, cứu hộ. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác những vấn đề dư luận quan tâm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh để tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phối hợp chặt chẽ và phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động các tầng lớp Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024./.

anh tin bai
Ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết
về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 tại kỳ họp thứ 10- HĐND huyện khóa XII
Bài, ảnh: Trung Kiên
Bản đồ hành chính


image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 1 529
  • Tất cả: 3766079
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU NGANG
- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
- Trưởng Ban Biên tập: ông Đường Quang Thập, Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Phó Trưởng ban Thường trực: ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.
- Điện thoại đơn vị quản lý: 02943.825.017, 02943.825.373. Điện thoại Thường trực Ban Biên tập: 02943.825.048.
- Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh qua Email:caungang@travinh.gov.vn hoặc tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/zheifb748.
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Ngang" khi phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang

image banner