Huyện ủy Cầu Ngang sơ kết thực hiện nhiệm vụ quí I ; xây dựng chương trình công tác quí II năm 2024
Ngày 08/4, Huyện ủy Cầu Ngang tổ chức hội nghị Huyện ủy mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I ; xây dựng chương trình công tác quí II năm 2024. Đồng chí Lê Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự. Đồng chí Thạch Thị Thu Hà,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện  chủ trì hội nghị.
anh tin bai
Đồng chí Thạch Thị Thu Hà,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ quí I/2024. Huyện ủy Cầu Ngang tập trung triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2024 của Tỉnh ủy, Huyện ủy; Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; Xây dựng mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ “bốn tốt”; phát triển thực hiện mô hình “phát huy tài dân, sức dân, lợi cho dân”.Trong quí I đã kết nạp được 24/146 đảng viên, đạt 16,43% (tăng 02 đảng viên so cùng kỳ). Đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024 cho 34 đảng viên đủ điều kiện. Tiếp tục  phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, đến nay có 1.617/2.603 đảng viên ấp, khóm được phân công phụ trách hộ gia đình chiếm 62,1%; UBMTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức Đại hội Mặt trận xã  nhiệm kỳ 2024 - 2029...

anh tin bai
Đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu giá thực hiện nhiệm vụ quí I/2024
 

Về kinh tế, giá trị sản xuất ước tính khoảng 5.067 tỷ đồng, đạt 20,38% kế hoạch tăng 8,14% so cùng kỳ.Trong đó, lĩnh vực nông- lâm nghiệp và thủy sản 1.429 tỷ đồng, giảm 11,8% so cùng kỳ. Ủy ban nhân dân huyện tăng cường công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực; chỉ đạo phổ biến, triển khai thực hiện tốt các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt để thu hút đầu tư. Tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả các chỉ số cải cách hành chính của huyện; tình hình thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình sản xuất và công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã được công nhận. Phối hợp với Đoàn thẩm định của tỉnh và các ngành có liên quan thực hiện thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Vinh Kim, Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Hòa và nông thôn mới kiểu mẫu của xã Mỹ Long Bắc. Hiện trên địa bàn huyện hiện có 32 sản phẩm OCOP (trong đó 4 sản phẩm 4 sao, 28 sản phẩm 3 sao); tiếp tục chỉ đạo hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận 12 sản phẩm OCOP. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ cơ bản ổn định; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 959 tỷ đồng đạt 25,01% kế hoạch; Giá trị thương mại và dịch vụ ước đạt 1.959 tỷ đồng...

anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu đánh giá tình hình KT-XH
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu ra những hạn chế cần khắc phục và chỉ đạo trong quí II, huyện cần tập trung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đề cao vai trò nêu gương, vai trò gương mẫu người đứng đầu.Nỗ lực thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đề ra năm 2024. Tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao kết quả các chỉ số cải cách hành chính của huyện. Quan tâm đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ KHKT và áp dụng có hiệu quả các biện pháp, giải pháp hạ giá thành sản phẩm lúa, màu, tôm để nâng cao hiệu quả sản xuất của nông dân.Có biện pháp tích cực  kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai nhất là quản lý đất công.Thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở  tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh do Bộ Công an hỗ trợ.Chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số…

anh tin bai
Đồng chí Lê Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Thạch Thị Thu Hà,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết năm 2024 của Tỉnh ủy, Huyện ủy và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.Tập trung khắc phục khuyết điểm, hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2023 theo kế hoạch. Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Lãnh đạo tổ chức kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo chất lượng, đúng luật định.Nâng cao chất lượng hoạt động hội đồng nhân dân các cấp. Chuẩn bị tốt các nội dung tại Hội nghị giao ban HĐND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 05/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đại hội Cựu chiến binh gương mẫu các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo yêu cầu, chất lượng; tổ chức tốt các hoạt động trong Tháng công nhân; các hoạt động nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em. Làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các ngành khối nội chính; Mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể theo Quy chế. Chỉ đạo tổ chức Hội thi Dân vận khéo cấp cơ sở. Theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất cây lúa, cây màu, nuôi thủy sản. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thực hiện tốt công tác tiêm phòng trên đàn vật nuôi. Chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Quản lý, khai thác tốt các công trình thủy lợi, vận hành nước, kịp thời ngăn mặn, ngăn triều cường, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất.Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; chỉ đạo bổ sung hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao (xã Vinh Kim, Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Hòa), nông thôn mới kiểu mẫu (xã Mỹ Long Bắc). Tăng cường thu hút các nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ưu tiên phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã gắn với phát triển đời sống của người dân; bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn.Đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2024.Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2024. Tập trung các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, kết nối, quảng bá, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống các loại bệnh truyền nhiễm, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy Trà vinh "Về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030" và các chương trình phát triển kinh tế -xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời giải quyết các vụ việc, tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, các vụ việc phát sinh mới trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm quy định của pháp luật. Tổ chức thăm viếng các cơ sở tôn giáo, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách người dân tộc khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl – Chnam- Thmây năm 2024. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng, quân sự địa phương; tổng kết công tác tuyển quân năm 2024; tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt các hoạt động Tết quân dân tại xã Nhị Trường.
Tin, ảnh: Đình Cảnh
Bản đồ hành chính


image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 1 229
  • Tất cả: 3767076
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU NGANG
- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
- Địa chỉ: số 09, đường 3/2, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
- Trưởng Ban Biên tập: ông Đường Quang Thập, Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Phó Trưởng ban Thường trực: ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.
- Điện thoại đơn vị quản lý: 02943.825.017, 02943.825.373. Điện thoại Thường trực Ban Biên tập: 02943.825.048.
- Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh qua Email:caungang@travinh.gov.vn hoặc tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/zheifb748.
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Ngang" khi phát hành lại thông tin từ website này


Chung nhan Tin Nhiem Mang

image banner