No title... No title...
TIN NỔI BẬT

Khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để bảo vệ trà lúa hè - thu năm 2022

Trong vụ lúa hè - thu năm 2022, tuy còn gặp nhiều khó khăn ở đầu vụ như khô hạn kéo dài ở nhiều vùng thiếu nước phải bơm tát; giữa vụ mưa nhiều, độ ẩm cao dễ phát sinh sâu, bệnh gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất. Hiện tình hình sâu, bệnh trên trà lúa vụ hè - thu tại huyện Cầu Ngang tương đối ít, nông dân đang tích cực chăm sóc để có một vụ mùa lúa có năng suất  cao.